Eesti | Vene

Keskkonnajuhtimissüsteemi kirjeldus

OÜ Ekovir eesmärgiks on pakkuda oma klientidele ja koostööpartneritele kvaliteetset ja keskkonnahoidlikku teenust ja lahendusi jäätmekäitluse vallas. Ettevõtte juhtimise tõhustamiseks ning oma tegevusest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks oleme rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis on sertifitseeritud vastavalt standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004.  Juhtimissüsteemi aluseks on efektiivne ettevõttesisene ja -väline teabevahetus, töötajate pidev koolitus, oskuste ja vilumuste täiendamine ning oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev seire ja mõõtmine. 


Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

OÜ Ekovir on arenev ettevõte, mille missioon on kasumliku majandustegevuse tulemusena pakkuda ja arendada keskkonnasäästlikku teenust Eesti Vabariigis – “Järeltulevatele põlvedele eluterve kodu”.
OÜ Ekovir on jäätmeveo ja jäätmete eraldi kogumise teenust osutav ettevõte. Seetõttu on eriti olulisel kohal teenuste vastavus nii õiguslikele ja muudele nõuetele kui ka kliendi nõuetele ning keskkonnasõbralikkus. OÜ Ekovir peamised keskkonna- ja kvaliteedialased põhimõtted on järgmised:
 • tagada klientide jm huvipoolte vajadustega ja keskkonnanõuetega arvestamine ning nende igakülgne ja kiire täitmine;
 • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine;
 • tagada kõigis oma tegevustes asjakohaste õigusaktide ja muude nõuete järgimine;
 • määratleda oma tegevusest tulenevad keskkonnariskid;
 • toimida keskkonnasäästlikult ja tagada töötajatele ohutud töötingimused;
 • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende keskkonnateadlikkust läbi koolitusprotsessi;
 • vältida oma tegevusest tulenevat reostust ning suurendada taaskasutatavate jäätmete kogumist;
 • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
 • arendada keskkonnasäästlikku ja vastastikku kasulikku koostööd lepingupartneritega;
 • tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt ISO 9001/ISO14001/EMAS määruse nõuetele ning juhtimissüsteemi, asjakohaste protsesside ja keskkonnategevuse pidev täiustamine.

Tegevus/asukoht Oluline keskkonnaspekt Keskkonnamõjud
  Otsesed aspektid  
Autode parkimine ja konteinerite hoidmine
 • Kütuse ja õli lekked
 • Konteinerite rikkumine
Võimalik pinnase ning pinna- ja põhjavee saastumine
Ettevõtte maine ja tulu
Autode ja konteinerite hooldus
 • Elektrienergia tarbimine
 • Ohtlike ainete kasutamine
 • Ohtlike jäätmete teke
Loodusressursside tarbimine
Võimalikud hädaolukorrad (nt tuleõnnetus), oht töötajate tervisele ja keskkonnale
Jäätmete kogumine ja vedu
 • Kütuse kasutamine
 • Heitgaasid
 • Kütuse ja õli lekked
 • Võimalik tuleõnnetus
 • Liiklusavarii
 • Lendprügi
 • Müra, vibratsioon
 • Haljasalade rikkumine
Loodusressursside tarbimine
Välisõhu saastumine
Oht keskkonnareostuseks ning töötajate ja elanike tervise-le ja varale
Pinnase saastamine
 
Klientidele ebamugavuste tekitamine
Elukeskkonna halvenemine
 
  Kaudsed aspektid  
Jäätmete ladestamine prügilasse Õhku heitmed, saasteainete lekked, keskkonnahäiringud (nt lend-prügi, hais) Võimalik looduskeskkonna saastumine ja elukeskkonna halvenemine
Autode hooldus ja remont Õlide ja määrdeainete kasutamine, ohtlike jäätmete teke Pinnase, põhjavee ja välisõhu saastumine, terviseriskid, lekke- ja tuleoht
Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus ja taaskasutamise edendamine Ressursside (k.a kütuse) optimaalne tarbimine
Jäätmete liigiti kogumine
Ressursside kokkuhoid ja jäätmetest tuleva keskkonna-mõju vältimine


Sertifikaadid

ISO 9001:2008ISO 14001:2004

Jõhvi: Kaasiku 28, tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee

 

Arvelduskonto (SwedBank): EE062200221054155625

Narva: Rahu 3, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee   Arvelduskonto (SEB): EE231010220036853017
Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee   Arvelduskonto (Nordea): EE371700017003268308
Tartu: Ropka tee 27, tel. 7 333 660, e-post: tartu@ekovir.ee   Tööaeg: E-R / Пон.-Пят 08:00 - 17:00 (lõuna 12:00 - 13:00)
Reg. Nr: 11003148   Tööaeg (Tallinn): E-R / Пон.-Пят 08:00 - 16:30
KMKR: EE100898057    
© 2009-2017 EKOVIR OÜ