Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

Narva Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Narva linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine“ tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Narva linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 3 (kolmeks) jäätmeveo piirkonnaks:

Piirkond I (Kreenholm), Piirkond II (Vanalinn), Piirkond III (Pähklimäe)

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:

1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed),

2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber),

3. Alates 1. jaanuarist 2021 segapakendijäätmed jäätmekoodiga 15 01 06 (segapakend)

  Seega,  alates 26.07.2020 OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnustati riigihankel (riigihankes) edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust ülalnimetatud jäätmeid koguda ja nende jäätmetega konteinereid tühjendada.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas“. Vastavalt sellele pikendatakse alates 26.07.2020 automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud arvestades maksumuste muutustega riigihankes osalemisel (vt tabel allpool), ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja konteinerite tühjendamise graafikujärgsed tingimused jäävad samad.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 1,20 € 1,20 €
0,14 1,20 € 1,20 € 1,91 € 60,00 €
0,24 2,40 € 2,40 € 1,91 € 70,00 €
0,36 2,40 € 2,40 € 3,59 € 100,00 €
0,60-0,66 6,96 € 6,96 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 9,36 € 9,36 € 5,99 € 310,00 €
1,5 10,80 € 10,80 € 25,20 € 1 770,00 €
2,5 26,40 € 26,40 € 29,30 € 2 370,00 €
4,5 29,76 € 29,76 € 41,40 € 2 750,00 €
3 m3 8,40 € 8,40 € 55,20 € kokkuleppel
5 m3 12,00 € 12,00 € 62,10 € kokkuleppel
Paber ja kartong 0,24 0,00 € 0,00 € 1,91 € 70,00 €
0,6 0,00 € 0,00 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 5,99 € 310,00 €
2,5 0,00 € 0,00 € 29,30 € 2 370,00 €
4,5 0,00 € 0,00 € 41,40 € 2 750,00 €
3 m3 0,00 € 0,00 € 55,20 € kokkuleppel
5 m3 0,00 € 0,00 € 62,10 € kokkuleppel
Segapakendijäätmed 0,24 0,00 € 0,00 € 1,91 € 70,00 €
0,6 0,00 € 0,00 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 5,99 € 310,00 €
2,5 0,00 € 0,00 € 29,30 € kokkuleppel
4,5 0,00 € 0,00 € 41,40 € kokkuleppel
 
Suurjäätmed 1m3 32,00 €
Tühisõit objektile 1,20 €
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 9,36 €

Kehtib alates 26.07.2020

LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****) /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ( по желанию клиента****)  
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel Высылка повторного договора или повторного счета , раз 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord Изменение договора или графика, раз 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord Высылка повторного графика перевозки по почте, раз 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord Выдача справки об отходах, раз 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт 11,50€
 Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт ** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт ** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. Установка петель для замка на контейнер, 1 шт. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 По предварительному заказу вывоз упакованных  садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 **** 32,00€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).