ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

EKOVIR OÜ põhitegevuseks on jäätmeveoteenuse osutamine klientidele.
Ekovir OÜ peamine eesmärk on tagada jäätmekäitlusteenuste pikaajaline toimimine ja arendamine ettevõttes.

EKOVIR OÜ on jäätmekäitlusteenuste osutamisel teenuste nõuetele vastavuse, saastamise vältimise, kliendisõbralikkuse, kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsuse tagamiseks välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastava integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

Ettevõtte tegevuste, toodete ja teenustega seotud keskkonnaaspektide ja oluliste keskkonnamõjude kohta olemasolevad teadmised on aluseks ettevõtte keskkonnapoliitika määratlemisel, eesmärkide ja ülesannete püstitamisel ning tegevuskavade ja toimimisjuhiste koostamisel. See võimaldab tagada, et oluliste aspektidega seotud olulised keskkonnamõjud võetakse keskkonnaeesmärkide püstitamisel arvesse.

Lähtuvalt olulistest keskkonnaaspektidest ja -mõjudest (ER 402-1) püstitatakse juhtkonna poolt keskkonnaalased põhimõtted (kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika).

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhimõtted on järgmised:

 •  tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
 • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine teenuste osutamisel;
 • tagada oma tegevuses seadusjärgsete, normatiivsete ja muude nõuete järgimine;
 • kasutada loodusressursse säästlikult;
 • rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks, et kaitsta loodust;
 • edendada ringmajanduse põhimõtteid;
 • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
 • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
 • tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside määratlemine ja pidev parendamine;
 • keskkonnaaspektide juhtimise mõõdetavate tulemuste määratlemine ning keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev parandamine keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi EMAS kohaselt.

Käesolev kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on edastatud ja selgitatud kõikidele ettevõtte heaks või nimel töötavatele isikutele (EKOVIR OÜ töötajad, alltöövõtjad, lepingulised töötajad jms).

Ettevõtte eesmärk on ohjeldada jäätmete keskkonnamõju. Looduskaitse tagamine on töökultuuri ja olemasolevate kogemuste pidev täiendus, kasutades parimaid tehnilisi lahendusi.
Teenuste arendamine toimub oluliste keskkonnariskide aktiivse ja parima rakendamise kaudu. Leevendusmeetmete rakendamine ja keskkonnaseire on ettevõttele kohustuslikud.
Ettevõte jälgib väljakujunenud keskkonnaaspektide tuvastamise ja hindamise protsessi. Keskkonna pideva parendamise aluseks on integreeritud juhtimissüsteemi ja siseauditi juurutamine.
Seaduste ja muude tunnustatud nõuete järgimine on ettevõtte miinimumnõue. Ettevõte tagab oma töötajatele vajaliku väljaõppe ja motivatsiooni. Käsundus ohustab teadvustavalt, et töökultuur oleks kõrgel tasemel ja kooskõlas selle poliitika, põhimõtetega. Kõigil juhtimistasanditel on kohustus töötada välja standarditel ISO 9001 ja ISO 14001 põhinev integreeritud juhtimissüsteem ja selle tõhusust pidevalt täiustada.

Ettevõte valib oma alltöövõtjate ja tarnijate osas valiku, mõjutades neid aktsepteerima selle poliitika põhimõtteid. Peame oluliseks suhete jätkamist töötajate, klientide, oma tegevuse, asuvate elanike, füüsilise keskkonnaga tervikuna, firmaväärtuse kinnitamise esinduse loomise, ladustamise ja uute arendustega.
Need põhimõtted on kooskõlas ettevõtte raamdokumentidega ja selle rakendamist hinnatakse integreeritud juhtimissüsteemi läbivaatamise osana.

Kontaktid

Jõhvi

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Narva

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Tallinn

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 869
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-12:30 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Tartu

 • Ropka tee 27
 • tel. 7 333 660
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee