Lepingu tingimused

Lepingu osapooled ja objekt

1.1 TELLIJA:

1.2 TÖÖVÕTJA: OÜ EKOVIR

1.3 LEPINGU OBJEKT: korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Kohtla-Järve linna veopiirkonnas nr (Järve ja Kukruse linnaosad) ja nr II (Ahtme, Sompa ja Oru linnaosad) vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo korraldamise 12.04. 2016. a. kontsessiooni lepingule.

1.4 Korraldatud jäätmeveoga kogutavad ja veetavad jäätmeliigid on:kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkinud

 • segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed);
 • paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber);
 • biolagunevad jäätmed jäätmekoodiga 20 01 08;
 • suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07;

 

Üldtingimused

2.1 Käesolev jäätmeveo teenuse osutamise leping (edaspidi  leping)  ja selle lisad reguleerivad TÖÖVÕTJA ja TELLIJA vahelisi suhteid korraldatud jäätmeveo teenuse osutamisel väljaveograafiku alusel ning teostatud tööde eest tasumise korda.

2.2 Lepingupooled kohustuvad käesoleva lepingu täitmisel juhinduma Jäätmeseadusest, kohaliku omavalitsuse  jäätmehoolduseeskirjast  ja muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

2.3 Lepingu sõlmimisel on selle lisadeks:

 • Lisa 1 väljaveo graafik
 • Lisa 2  korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakiri ja lisateenuste hinnakiri
 • Konteinerite kasutusjuhend, mis asub OÜ Ekovir veb-leheküljel: www.ekovir.ee

 

TÖÖVÕTJA kohustused ja õigused

 • 3.1 TÖÖVÕTJA kohustub:
 • 3.1.1 Paigutama TELLIJA soovil laenutatavad konteinerid jäätmete kogumiseks kokkulepitud aadressile ja koguses.
 • 3.1.2 Paigutama TELLIJA poolt välja ostetud konteinerid TELLIJA jäätmete kogumiseks kokkulepitud aadressile ja koguses.
 • 3.1.3 Vedama korraldatud jäätmeveo käivitumisel piirkonnas TELLIJALE  mahutid  tasuta kohale ja lepingu lõppemisel viib mahutid tasuta ära. Tasuta konteinerite vedu toimub jäätmeveolepingu esmasel sõlmimisel kolme kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveo jõustumisest piirkonnas.
 • 3.1.4 Teostama konteinerite pesu ja desinfitseerimist TELLIJA kirjaliku tellimuse alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 • 3.1.5 Teatama TELLIJALE vähemalt 30  (kolmkümmend ) kalendripäeva ette kirjalikult ettekorraldatud jäätmeveo hinnakirjas ja lisateenuste hinnakirjas tehtavatest muudatustest ja vähemalt 15 päeva ette veograafikutes tehtavatest muudatustest.
 • 3.1.6 Ära vedama lepingutingimuste kohaselt konteineritesse või jäätmekottidesse kogutud jäätmed vastavalt väljaveo graafikule (vt. lepingu lisa 1).
 • Töövõtja koostab väljaveo graafiku selliselt, et ühe piirkonna ja sama tühjendussagedusega jäätmevaldajate teenindamine toimuks samadel kuupäevadel, vähendamaks ja vältimaks piirkonnas jäätmekäitlusest tingitud ja tekkida võivaid häiringuid (nt müra ja ligipääsuteede või piirkonda teenindavate teede seisukorra halvenemine).
 • 3.1.7 Teostama TELLIJA soovil lisaks regulaarsele veole ka konteinerite tühjendamist tellimisel. Töövõtja tühjendab tellimisel  konteinerid esimesel võimalusel koos järgmise graafikujärgse teenindusega käesolevas piirkonnas .Töövõtja tühjendab lisatellimuse alusel konteinereid hinnakirjas esitatud hinnaga,
 • 3.1.8 Täitma TELLIJA tellimusel suurjäätmete äraveo hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale TELLIJA kirjaliku või e-posti teel esitatud tellimuse saamisest
 • 3.1.9 Lähtudes Tellija soovist ja kehtivast hinnakirjast avama temale üle antud võtmetega, puldiga või telefoni numbriga väravad, uksed, tõkkepuud jms. Jäätmemahutite tühjendamisel avatud väravad, uksed, tõkkepuud jms  tühjendamise järgselt sulgeb TÖÖVÕTJA.
 • 3.1.10 Juhul, kui TELLIJA ei ole taganud juurdepääsu jäätmemahutitele, tegema koha peal foto ja fikseerima olukorra ning teavitama sellest TELLIJAT ning edastama tehtud foto koos selgitustega TELLIJA nõudmisel TELLIJA e-posti aadressile või muule TELLIJA poolt näidatud aadressile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
 • 3.1.11 Teostama tühjendamata jäänud jäätmemahuti tühjenduse vastavalt kokkuleppele TELLIJAGA.
 • 3.1.12 Jäätmemahuti kõrvale paigutatud ja ära vedamiseks sobilikud  jäätmed ära vedama, kui TELLIJA on  esitanud sellekohase tellimuse.
 • 3.1.13 Tegema koha peal jäätmemahuti välistest jäätmetest enne nende ära vedamist foto ja edastama selle Tellija nõudmisel elektroonselt TELLIJA e-posti aadressile või muule TELLIJA poolt näidatud aadressile järgmise päeva jooksul kuid mitte hiljemalt kui kahe tööpäeva jooksul.
 • 3.1.14 Tühjendama ületäitunud jäätmemahuti. Jäätmemahuti mahtu ületavate jäätmete kogust hinnatakse visuaalselt. TÖÖVÕTJA on kohustatud tegema ületäitunud jäätmemahutist foto ja edastama selle Tellija nõudmisel elektroonselt TELLIJALE e-posti aadressile või muule TELLIJA poolt näidatud aadressile järgmise päeva jooksul kuid mitte hiljemalt kui kahe tööpäeva jooksul.
 • 3.1.15 Omal kulul ära vedama TÖÖVÕTJA süül kuhjunud jäätmed juhul, kui TELLIJA seda nõuab.
 • 3.1.16 TÖÖVÕTJA peab pärast kogumismahuti tühjendamist paigutama kogumismahuti selle endisesse asukohta selliselt, et oleks tagatud liiklusohutus.
 • 3.1.17 Kui jäätmevaldaja keeldub jäätmelepingu sõlmimisest, kohustub jäätmevedaja tühjendama jäätmevaldaja poolt valitud jäätmemahutit jäätmevoo rakendamise korras ja jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimustel  (sagedusel).

 

3.2 TÖÖVÕTJAL on õigus:

 • 3.2.1 Muuta jäätmeveograafikut, teavitades sellest eelnevalt Tellijat 15 päeva ette.
 • 3.2.2 Peatada lepingu täitmine TÖÖVÕTJAST mitteolenevatel põhjustel või vääramatu jõu juhtumitel (loodusõnnetus, tulekahju, streigid jt.) mainitud olukorra kehtimise ajal.
 • 3.2.3 Rakendada konteinerite tühjendamisel lisatasu vastavalt kehtivale hinnakirjale (lepingu Lisa 2) juhul, kui TELLIJA süül või soovil esineb jäätmehoolduseeskirja nõuetega lahknev käitumine, mis põhjustab TÖÖVÕTJALE lisakulutusi.
 • 3.2.4 Jätta jäätmemahuti tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, kui jäätmevaldaja poolt on täitmata jäätmehoolduseeskirjast või käesolevast lepingust tulenevad konteineri tühjendamist võimaldavad tingimused (jäätmemahutisse on pandud jäätmeid , mida sinna panna ei tohi nt ohtlikud jäätmed, vedelad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed jms, jäätmevaldaja ei ole võimaldanud juurdepääsu mahutile, krundil puudub konteiner). Tühisõidu tasu on sätestatud lepingu lisas 2 olevas hinnakirjas.
 • 3.2.5 Juhul, kui TÖÖVÕTJA soovib rakendada tasu tühisõidu eest, peab TÖÖVÕTJA tegema jäätmemahuti asukohast ja sisust või juurdepääsu takistavatest asjaoludest fotod ja edastama need elektroonselt TELLIJA e‑posti aadressile või TELLIJA poolt näidatud aadressile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
 • 3.2.6 Objektiivsetel asjaoludel muuta osutatava teenuse hinda ja/või jäätmete konteineri kasutusjuhendit, kui ilmnevad asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid ja jäätmete käitluskulusid kui see on eelnevalt omavalitsuse poolt heaks kiidetud ja kinnitatud. Muudatustest teavitab TÖÖVÕTJA TELLIJAT  30  (kolmkümmend) kalendripäeva ette kirjalikult, muu hulgas võib teavituse edastada TELLIJALE saadetud arvel või koos arvega või e-posti teel.
 • 3.2.7 Muuta korraldatud jäätmeveoga mittehõlmatud teenuste (lisateenuste) hinnakirja teavitades sellest TELLIJAT kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
 • 3.2.8 TÖÖVÕTJAL on õigus lõpetada TELLIJALE teenuse osutamine kuni TELLIJALE osutatud korraldatud jäätmeveo teenuse eest tasumise kohustuse täitmiseni juhul kui jäätmevaldaja on jätnud tasumata TÖÖVÕTJA poolt nimetatud teenuse eest esitatud arve rohkem kui 21 päeva alates arvel märgitud maksetähtajast ning TÖÖVÕTJA on TELLIJALE eelnevalt esitanud teate arve tasumata jätmise kohta ja hoiatuse teenuse osutamise lõpetamise kohta. Võlgnevuse tasumisel taastab TÖÖVÕTJA teenuse osutamise.
 • 3.2.9 Algatada TELLIJALT võlgnevuse sissenõudmine seadusega sätestatud korras.
 • 3.2.10 Saada täiendavat tasu väravate, uste, tõkkepuude jms avamise, sulgemise ja avamisvahendite haldamise eest. Tasu suurus on sätestatud lisas 2.
 • 3.2.11 Rakendada ületäitunud või lepingule mittevastavate jäätmetega täidetud kogumisvahendi tühjendamisel või äraveol hinnakirja (lisa 2) kohast lisatasu. Ületäitunuks loetakse kogumisvahendit, kui selle kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda.
 • 3.2.12 Saada mahutiväliste jäätmete äraveo eest lisatasu vastavalt hinnakirjale (lisa 2).
 • 3.2.13 Esitada arve tühisõidu eest, kui jäätmemahuti tühjendamine on takistatud või jäätmemahutit ei ole. Tühisõidu tasu on sätestatud hinnakirjas (lisa 2).
 • 3.2.14 Juhul, kui taaskasutatavate jäätmete kogumisvahendisse on paigutatud sorteerimata jäätmeid või muid sorteeritud jäätmete liike, mis ei ole kogumisvahendil märgitud, on TÖÖVÕTJAL õigus käsitleda kõiki sellisesse kogumisvahendisse paigutatud jäätmeid sorteerimata jäätmetena.

 

TELLIJA kohustused ja õigused

4.1 TELLIJA kohustub:

 • 4.1.1 Tagama tühjenduspäeval teenindamise aja, s.o kella 07.00-22.00 vältel jäätmeveoki takistamatu juurdepääsu konteineri vahetusse lähedusse ja konteineri paiknemise jäätmeveokiga samal tasandil oleval kõvakattega (asfalt, betoon vms.) alusel või pinnal, mis ulatuks auto võimaliku peatumise ja laadimisekohani ja hoidma töötsooni konteineri ees ja konteineri kaane puhtana lumest ja jääst nii, et oleks võimalik laadimistööde teostamine. Konteineri ümber peab olema vähemalt üks (1) meeter vaba ruumi konteineri teenindamiseks. Koduloomad peavad olema hoitud nii, et neil ei oleks võimalust rünnata TÖÖVÕTJA töötajaid.
 • 4.1.2 Eramajade omanikud peavad tühjenduspäeval tagama ( kella 07.00 kuni 22.00) , et konteiner oleks kättesaadav.
 • 4.1.3 Tagama, et  aiaga või muul viisil piiratud territooriumil  paiknevad mahutid ( suurusega kuni 1.1m3) ( korralikult suletuna) oleksid jäätmeveopäeval paigutatud kinnistu piirdeaiast väljapoole selliselt , et need oleksid TÖÖVÕTJALE kättesaadavad ja ei häiriks liikluskorraldust.
 • 4.1.4 Täitma TÖÖVÕTJA kinnitatud  konteinerite kasutusjuhendit, mis asub OÜ Ekovir veb-leheküljel: ekovir.ee
 • sätestatud tingimusi. TELLIJA vastutab konteineri mittenõuetekohase kasutamisega ja tema süülise käitumisega põhjustatud tagajärgede eest.
 • 4.1.5 Jälgima, et konteineritesse ei pandaks ohtlikke jms sobimatuid jäätmeid ning konteineri tühjendamist raskendavaid või vigastusi põhjustavaid materjale või esemeid (toksilised ja plahvatusohtlikud ained, rasked metallesemed, kustutamata tuhk ja šlakk, kivid, ehituspraht, aia- ja haljastusjäätmed, vedelad jäätmed jms.).
 • 4.1.6 Hüvitama tema või komandate isikute süülise käitumisega tekitatud kahju TÖÖVÕTJALT laenutatud prügikonteineri kaotsimineku või kasutamiskõlbmatuks muutumisel konteineri maksumuse ulatuses vastavalt Võlaõigusseaduse §132 lg1 sätestatule. Lepingu pooled koostavad laenutatud prügikonteineri kaotsimineku või kasutamiskõlbmatuks muutumise kohta akti.
 • 4.1.7 Mitte sõlmima käesoleva lepingu järgi TÖÖVÕTJALT laenutatud konteinerite tühjendamislepinguid teiste ettevõtetega.
 • 4.1.8 Vastutama tema kasutusse antud konteineri säilimise, korrashoiu, valve ja puhtuse eest ja tagama, et kaanega varustatud konteineri kaas oleks suletud asendis.
 • 4.1.9 Teavitama TÖÖVÕTJAT telefoni teel või kirjalikult või faksi teel või e-postiga vähemalt üks (1) tööpäev enne tühjenduspäeva asjaoludest, mis võivad takistada tööde lepingukohast teostamist.
 • 4.1.10 Jaotama jäätmete sorteerimisel taaskasutatavad jäätmed liigiti TÖÖVÕTJA poolt märgistatud vastava jäätmeliigi konteineritesse.
 • 4.1.11 Mitte kasutama TÖÖVÕTJA omandis olevat konteinerit vastuolus selle otstarbega ega muuta selle asukohta ilma TÖÖVÕTJA eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 • 4.1.12 Tagastama Lepingu lõppemisel TÖÖVÕTJALT laenutatud konteinerid TÖÖVÕTJALE, kui ei lepita kokku teisiti.
 • 4.1.13 Vastutama, et TELLIJA postiaadress on varustatud nõuetele vastava postkastiga.
 • 4.1.14 Tasuma teenuste eest vastavalt hinnakirjale ja esitatud arvetele õigeaegselt.
 • 4.2 TELLIJAL on õigus:
 • 4.2.1 Nõuda TÖÖVÕTJA süül kuhjunud jäätmete äravedu TÖÖVÕTJA kulul.
 • 4.2.2 Esitada pretensioone konkreetse konteineri väljaveo osas kolme (3) tööpäeva jooksul pärast fikseeritud veopäeva.
 • 4.2.3 Esitada pretensioone konkreetse TÖÖVÕTJA poolt esitatud arvete osas kümne (10) tööpäeva jooksul alates arve kätte saamisest.
 • 4.2.4 Esitada graafikuväliseid lisatellimusi teenuse osutamiseks (juhuslike jäätmete vedu, tellimusvedu) vastavalt kehtivale hinnakirjale telefoni või faksi teel või e-kirja teel hiljemalt eelmisel tööpäeval kella 15.00‑ks. Sellises suhtluses identifitseerib TELLIJA ennast nime või lepingunumbriga ning teatab soovitava teenuse osutamise täpse aadressi, kogumisvahendi suuruse ja jäätmeliigi.
 • 4.2.5 Saada teavet võimalike häirete kohta teenuste osutamisel. Teavet saab TÖÖVÕTJA infotelefonilt tööpäeviti ajavahemikul 9.00 kuni 17.00 või e-kirja teel.
 • 4.2.6  Saada informatsiooni korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirjas tehtavatest muudatustest vähemalt 30 ( kolmkümmend) kalendripäeva ette ja vähemalt 15 ( viisteist) kalendripäeva ette lisateenuste hinnakirjas või veograafikutes tehtavatest muudatustest.

Arveldused

 • 5.1 Olmejäätmete veoteenust, konteinerite laenutust, jäätmeveoga seonduvaid lisateenuseid teostatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale ja lisateenuste hinnakirjale, mis on lisatud käesolevale lepingule (lisa 2).
 • 5.2 TELLIJA tasub TÖÖVÕTJALE igakuiselt TÖÖVÕTJA arve alusel viieteistkümne (15) päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. TÖÖVÕTJA esitab arved elektronpostiga TELLIJA poolt lepingu punktis 7 (Poolte rekvisiidid) antud e-posti aadressile, muul juhul posti teel, lihtkirjana, TÖÖVÕTJALE teadaolevale aadressile.
 • 5.3 Arve tasumata jätmisel arves märgitud kuupäevaks on TÖÖVÕTJAL õigus nõuda TELLIJALT viivist VÕS § 113 lõikes 1 sätestatud suuruses.
 • 5.4 TÖÖVÕTJA esitab arvelduskuule järgneval kuul arvel tegelikult tehtud tööde mahu ja esitab arvelduskuu alguseks oleva TELLIJA saldo ja tasumisele kuuluva summa.
 • 5.5 Kui TELLIJA ei ole saanud arvet kokkulepitud viisil hiljemalt arveldusperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks, kohustub ta sellest teatama TÖÖVÕTJALE hiljemalt järgneva viie (5) tööpäeva jooksul. Kui TELLIJA ei ole selle tähtaja jooksul TÖÖVÕTJAT teavitanud, loetakse, et TELLIJA on arve õigeaegselt kätte saanud.
 • 5.6 Arvete kohta laekuvaid pretensioone menetleb TÖÖVÕTJA üldjuhul kümne (10) päeva jooksul teate kätte saamisest.
 • 5.7 TELLIJA tasub arvel näidatud summa arvel näidatud maksetähtpäevaks ja märkides maksekorraldusele arve- või lepingunumbri ning viitenumbri.
 • 5.8 Lepingu lõppemisel tasub TELLIJA TÖÖVÕTJALE kõik lõpetamise ajaks tasumata arved, samuti ka lõpptühjenduse.
 • 5.9 TELLIJA hüvitab TÖÖVÕTJALE oma lepinguliste kohustuste mittetäitmisega või mittetäieliku täitmisega põhjustatud kahju (konteineri äravedu ja korrastamine, võla sissenõudmiskulud jms) vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja Võlaõigusseaduses (s.h. §132 lg1) sätestatule.

Lõppsätted

 • 6.1 Lepingu ja selle täitmisega seotud teated esitatakse Lepingus fikseeritud kontaktaadressil või elektronposti aadressil või muul poolte poolt kokku lepitud viisil.
 • Lepingutingimused, hinnakiri ja muu vajalik informatsioon, kaasa arvatud TÖÖVÕTJA kehtivad kontaktandmed, on TELLIJALE kättesaadavad TÖÖVÕTJA klienditeeninduspunktides ja avaldatud TÖÖVÕTJA kodulehel www.ekovir.ee.
 • 6.2 Lepingu täitmise eesmärgil on TÖÖVÕTJAL õigus salvestada ja säilitada TELLIJA kõnesid TÖÖVÕTJA klienditeeninduspunktide telefonidele.
 • 6.3 TELLIJA annab TÖÖVÕTJALE nõusoleku TÖÖVÕTJA valduses olevaid TELLIJA isikuandmeid, sealhulgas TELLIJA isikukoodi, töödelda, edastada ja avaldada inkassofirmadele ning seoses arvete valmistamise ja edastamisega pangaasutustele, samuti seaduslike nõuete raames kohalikele omavalitsustele. TÖÖVÕTJA edastab või avaldab isikuandmed kolmandatele isikutele ainult lepingu alusel, mis tagab isikuandmete konfidentsiaalse käitlemise.
 • 6.4 Käesolev leping jõustub mõlema lepingu poolte allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni TÖÖVÕTJA volituste lõppemiseni korraldatud jäätmeveo piirkonnas.
 • 6.5 Pooled on kohustatud koheselt teineteisele teatama oma rekvisiitide muutumisest.
 • 6.6 Lahkarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib huvitatud pool pöörduda kohtusse.
 • 6.7 Kõik käesoleva lepingu lisad ja muudatused on lepingu lahutamatuteks osadeks ja kehtivad vaid kirjalikult vormistatuna, välja arvatud, kui lepingus on ette nähtud TÖÖVÕTJAL õigus teatud tingimusi ühepoolselt, sellest Tellijat eelnevalt teavitades, muuta.
 • 6.8 Käesolev leping on koostatud kahes, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, üks kummalegi osapoolele.

Lisa 2

Kohtla-Järve linn  
                                                                                                                   kehtib alaltes 01.11.2018
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,27€ 0,27€
Konteiner
kuni 80 l 0,43€ 0,43€ 0,53€ 57,60 €
kuni 140 l 0,74€ 0,74€ 0,92€ 58,80 €
kuni 190 l 1,01€ 1,01€ 1,25€ 70,00 €
kuni 240 l 1,28€ 1,28€ 1,58€ 70,00 €
kuni 370 l 1,97€ 1,97€ 2,44€ 115,00 €
kuni 660 l 3,51€ 3,51€ 4,36€ 250,00 €
kuni 800 l 4,26€ 4,26€ 5,28€ 250,00 €
kuni 1100 l 5,85€ 5,85€ 7,26€ 260,00 €
kuni 1500 l 7,98€ 7,98€ 9,90€ 490,00 €
kuni 2500 l 13,30€ 13,30€ 16,50€ 700,00 €
kuni 4500 l 23,94€ 23,94€ 29,70€ 850,00 €
süva 3 m3 kokkuleppel
süva 5 m3 kokkuleppel
Paber ja kartong kuni 660 l 0,01€ 0,01€ 4,36€ 250,00 €
kuni 800 l 0,01€ 0,01€ 5,28€ 250,00 €
kuni 1100 l 0,01€ 0,01€ 7,26€ 260,00 €
kuni 1500 l

 

0,01€ 0,01€ 9,90€ 490,00 €
kuni 2500 l 0,01€ 0,01€ 16,50€ 700,00 €
kuni 4500 l 0,01€ 0,01€ 29,70€ 850,00 €
          Biojäätmed kuni 140 l 0,01€ 0,01€ 0,92€ 58,80 €
kuni 240 l 0,01€ 0,01€ 1,58€ 70,00 €
Tühisõit kord 50 % regulaarse graafikujärgse tühjendase hinnast
Vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu.m3   6,00€

 

 

  

LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****) /

 

Kohtla-Järve
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83 €
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83 €
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96 €
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17 €
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott tk***** 3,40€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00 €
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00 €
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50 €
 Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50 €
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84 €
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56 €
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 28,76 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms),

 1lukk/kuu

11,50 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms),

 1lukk/kord

2,50 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 28,76 €
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 28,76 €
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 28.76 €
Majades jäätmešahtidega konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt konteinerite jaoks, 1 konteiner (0,8m3) 0,50 €

 

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Контакты

Йыхви

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 обед)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Нарва

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 обед)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Таллинн

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-12:30 обед)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Тарту

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 обед)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee