Austatud Kohtla-Järve linna elanik, jäätmevaldaja!

Austatud Kohtla-Järve linna elanik, jäätmevaldaja!

Kohtla-Järve Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Kohtla-Järve linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine“ (riigihanke viitenumber: 230522)  tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:

  1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed),
  2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber),
  3. biolagunevad köögi – ja sööklajäätmed.jäätmekoodiga 20 01 08 (edaspidi BIO)
  1. suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07 (edaspidi suurjäätmed)
  1. Jäätmete kogumismahutid: rendihind

Seega,  alates 13.04.2021 OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnustati riigihankel (riigihankes) edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust ülalnimetatud jäätmeid koguda ja nende jäätmetega konteinereid tühjendada.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas“. Vastavalt sellele pikendatakse alates 13.04.2021 automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud arvestades maksumuste muutustega riigihankes osalemisel (vt tabel allpool), ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja konteinerite tühjendamise graafikujärgsed tingimused jäävad samad.

Lugupidamisega,

Ekovir OÜ

Kehtib alates 13.04.2021

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 0,89 € 1,16 €
0,14 0,83 € 1,08 € 0,92 € 60,00 €
0,24 1,43 € 1,85 € 1,58 € 70,00 €
0,37 2,20 € 2,86 € 2,44 € 100,00 €
0,60 3,56 € 4,27 € 4,36 € 250,00 €
0,66 3,92 € 5,10 € 4,36 € 250,00 €
0,80 4,75 € 6,18 € 5,28 € 310,00 €
1,1 6,53 € 8,49 € 7,26 € 380,00 €
1,5 8,91 € 11,58 € 9,90 € 1 770,00 €
2,5 14,85 € 19,31 € 16,50 € 2 370,00 €
4,5 26,73 € 34,75 € 29,70 € 2 750,00 €
Süvamahutid 3,0 17,82 € 23,17 € kokkuleppel kokkuleppel
5,0 29,70 € 37,92 € kokkuleppel kokkuleppel
Paber ja kartong 0,24 0,01 € 0,01 € 1,58 € 70,00 €
0,6-0,66 0,01 € 0,01 € 4,36 € 250,00 €
0,80 0,01 € 0,01 € 5,28 € 310,00 €
1,5 0,01 € 0,01 € 9,90 € 1 770,00 €
2,5 0,01 € 0,01 € 16,50 € 2 370,00 €
4,5 0,01 € 0,01 € 29,70€ 2 750,00 €
Biojäätmed 0,14 0,01 € 0,01 € 3,36 € 60,00 €
0,24 0,01 € 0,01 € 5,76 € 70,00 €
Suurjäätmed 1m3 0,01 €
Tühisõit objektile 50% mahuti tühjendamise teenustasust
mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1m3 32,00 €
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****) /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ( по желанию клиента****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel või e-posti teel, kord

Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз

3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel

Высылка повторного договора или повторного счета , раз

3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord

Изменение договора или графика, раз

1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord

Высылка повторного графика перевозки по почте, раз

1,96€
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, 1 tk         

Установка биомешка в контейнер для БИО отходов объемом 140-240 литров, 1 шт

3,40 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord

Выдача справки об отходах, раз

19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз*

25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*

45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт

25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

11,50€
 Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **

46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **

30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk.

Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.

32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц

11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз

2,50€
Kõrgendatud platsilt konteineri teisaldamise eest (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), 1 konteiner

Снятие контейнера с пьедестала (более 15 см высота), 1 контейнер

0,55€
Jäätmešahtidega majades konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), 1 konteiner 

Спуск контейнера с возвышенной площадки (мусорные шахты) для мусорного контейнера (более 15 см высота), 1 контейнер

0,55€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3

По предварительному заказу вывоз упакованных  садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3

32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***

Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3

32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3****

Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****

32,00€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta, samuti kontsensiooni lõppemisel.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).