Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

 

Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

Narva Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas 2023-2026“ (viitenumber 259171) tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Narva linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 3 (kolmeks) jäätmeveo piirkonnaks:

Piirkond I (Kreenholm), Piirkond II (Vanalinn), Piirkond III (Pähklimäe)

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud jäätmed:

20 01 01 – Paber ja kartong;

20 01 08 ja 20 02 01 – Biolagunevad jäätmed (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse);

20 03 01 – Segaolmejäätmed (prügi);

15 01 06 – Segapakendijäätmed kodumajapidamistest tekkekohal kogumisena.

Seega,  alates 27.07.2023 OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnustati riigihankes edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust ülalnimetatud jäätmeid koguda ja nende jäätmetega konteinereid tühjendada.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas“. Vastavalt sellele pikendatakse alates 27.07.2023 automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud arvestades maksumuste muutustega riigihankes osalemisel (vt tabel allpool), ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja konteinerite tühjendamise graafikujärgsed tingimused jäävad samad.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir

Kehtib 27.07.2023 – 26.07.2026

Jäätmeliik Вид отходовMahuti maht ОбъёмRegulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Регулярное опустошение по графику EUR/разGraafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Опустошение по заявке вне графика EUR/разKonteineri rent EUR/kuu Аренда контейнера EUR/месяцKonteineri müük EUR/tk Продажа контейнера EUR/шт 
Segaolmejäätmed Смешанные бытовые отходыJäätmekott kuni 150l Мешок до 150л1,20 €1,20 € 
0,141,20 €1,20 €1,91 €60,00 € 
0,242,40 €2,40 €2,10 €70,00 € 
0,362,40 €2,40 €3,59 €100,00 € 
0,60-0,668,40 €8,40 €5,63 €250,00 € 
0,77-0,8012,00 €12,00 €6,34 €310,00 € 
1,514,40 €14,40 €25,20 €kokkuleppel 
2,526,40 €26,40 €29,30 €kokkuleppel 
4,530,00 €30,00 €41,40 €kokkuleppel 
Süvamahuti 3 m312,00 €12,00 €55,20 €kokkuleppel 
Süvamahuti 5 m314,40 €14,40 €62,10 €kokkuleppel 
Biojäätmed Биоотходы0,140,00 €0,00 €1,91 €60,00 € 
0,240,00 €0,00 €2,10 €70,00 € 
Süvamahuti 0,8 m30,00 €0,00 € 
Süvamahuti 1,3 m30,00 €0,00 € 
Paber ja kartong Бумага и картон0,240,00 €0,00 €2,10 €70,00 € 
0,60,00 €0,00 €5,63 €250,00 € 
0,77-0,800,00 €0,00 €6,34 €310,00 € 
2,50,00 €0,00 €29,30 €kokkuleppel 
4,50,00 €0,00 €41,40 €kokkuleppel 
Süvamahuti 3 m30,00 €0,00 €55,20 €kokkuleppel 
Süvamahuti 5 m30,00 €0,00 €62,10 €kokkuleppel 
Segapakendijäätmed Смешанная упаковкаPakendikott kuni 200l0,00 €0,00 € 
0,240,00 €0,00 €2,10 €70,00 € 
0,60,00 €0,00 €5,63 €250,00 € 
0,77-0,800,00 €0,00 €6,34 €310,00 € 
1,50,00 €0,00 €25,20 €kokkuleppel 
2,50,00 €0,00 €29,30 €kokkuleppel 
Suurjäätmed К/Г1m336,00 € 
Tühisõit objektile Пустой пробег1,20 € 
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest
Компенсация за повреждённую упаковку и бумагу
12,00 € 
           
LISATEENUSED / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
Teenuse liik/ Вид услугиEUR 
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз3,83€ 
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel Высылка повторного договора или повторного счета, раз3,83€ 
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord Изменение договора или графика, раз1,96€ 
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord Высылка повторного графика перевозки по почте, раз1,96€ 
Jäätmetõendi väljastamine, kord Выдача справки об отходах, раз19,17€ 
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз*25,37€ 
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*45,00€ 
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт25,00€ 
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт11,50€ 
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт15,50€ 
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **46,84€ 
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **30,56€ 
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk  Мытье контейнеров типа Молок (0,6 – 5 м3), раз/1 шт84,00€ 
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.32,00€ 
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц11,50€ 
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз2,50€ 
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega, 1 tk Подкладочный мешок для контейнера до 140-240 л вместе с установкой3,40€ 
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (mitte konteinerisse kogutud puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (не в контейнер собранные опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3 36,00€ 
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м336,00€ 
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****36,00€ 
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. При замене или вывозе контейнера добавляется плата за опустошение и 100% платы за мытьё контейнера в соответствии с действующими ценами. Первичная установка контейнера производится бесплатно.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu. Содержит плату за вывоз контейнера.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. Переполненным считается контейнер, в котором такое количество отходов, что крышку невозможно закрыть. Отходы, мешающие закрытию крышки, считаются отходами, превышающими объём контейнера. При сборе отходов, превышающих объём контейнера, учитывается объём отходов (м3) в ковше мусорной машины.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed, va biokonteineriise kogutud jms) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (36,00 EUR/m3). В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, за исключением собранных в предназначенный для них биоконтейнер, и тп) у OÜ EKOVIR есть право не опустошать контейнер или взимать плату за несоответствующие отходы (36,00 EUR/м3).
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%). Цены содержат НСО 20%.