Austatud Sillamäe linna elanik, jäätmevaldaja!

Austatud Sillamäe linna elanik, jäätmevaldaja!

Sillamäe Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Sillamäe linnas 2023-2026“ (viitenumber 263900) tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud jäätmed:

  • 20 01 01 – Paber ja kartong;
  • 20 01 08 ja 20 02 01 – Biolagunevad jäätmed (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse);
  • 20 03 01 – Segaolmejäätmed (prügi);

Seega,  alates 01.09.2023 OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnustati riigihankes edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust ülalnimetatud jäätmeid koguda ja nende jäätmetega konteinereid tühjendada.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas“. Vastavalt sellele pikendatakse alates 01.09.2023 automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud arvestades maksumuste muutustega riigihankes osalemisel (vt tabel allpool), ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja konteinerite tühjendamise graafikujärgsed tingimused jäävad samad.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir


Hinnakiri kehtib alates 01.09.2023

Hinnad on toodud koos käibemaksuga.

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Вид отходов Объём Регулярное опустошение по графику EUR/раз Опустошение по заявке вне графика EUR/раз Аренда контейнера EUR/месяц Продажа контейнера EUR/шт
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150l 1,87 € 2,43 €
Смешанные бытовые отходы Мешок до 150л
0,14 1,75 € 2,27 € 1,91 € 60,00 €
Hind m3/цена за 1м3:

12,48 €

0,24 3,00 € 3,89 € 2,88 € 70,00 €
0,36 4,49 € 5,84 € 3,59 € 100,00 €
0,60-0,66 8,24 € 10,71 € 6,00 € 250,00 €
0,77-0,80 9,98 € 12,98 € 6,00 € 310,00 €
1,5 18,72 € 24,34 € 18,00 € kokkuleppel
2,5 31,20 € 40,56 € 30,00 € kokkuleppel
4,5 56,16 € 73,01 € 41,40 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 37,44 € 48,67 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 62,40 € 81,12 € kokkuleppel kokkuleppel
Biojäätmed 0,14 0,00 € 0,00 € 1,91 € 60,00 €
Биоотходы 0,24 0,00 € 0,00 € 2,88 € 70,00 €
Süvamahuti 0,6-0,8 m3 0,00 € 0,00 €
Süvamahuti 1,3 m3 0,00 € 0,00 €
0,6-0,8 0,00 € 0,00 € 6,00 € 250,00 €
Paber ja kartong 2,5 0,00 € 0,00 € 30,00 € kokkuleppel
Бумага и картон 4,5 0,00 € 0,00 € 41,40 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 0,00 € 0,00 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 0,00 € 0,00 € kokkuleppel kokkuleppel
Suurjäätmed 1m3 48,00 €
К/Г
Tühisõit objektile Пустой пробег 100% mahuti tühjendamise teenustasust
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 1m3 48,00 €
Компенсация за повреждённую упаковку и бумагу 1m3

 

 

LISATEENUSED / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз

3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel

Высылка повторного договора или повторного счета, раз

3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord

Изменение договора или графика, раз

2,40€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord

Высылка повторного графика перевозки по почте, раз

1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord

Выдача справки об отходах, раз

19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,2 m3 konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,2 м3, раз*

30,00€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*

42,00€
Kõrgendatud platsilt konteineri teisaldamine (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), üks konteiner

Снятие контейнера с пьедестала (более 15 см высота), 1 контейнер

3,60€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

12,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

18,00€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **

60,00€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **

42,00€
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk 

Мытье контейнеров типа Молок (0,6 – 5 м3), раз/1 шт

84,00€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk.

Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.

32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц

11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз

2,50€
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega, 1 tk

Подкладочный мешок для контейнера до 140-240 л вместе с установкой

3,40€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (mitte konteinerisse kogutud puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3

По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (не в контейнер собранные опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3

48,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***

Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3

48,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3****

Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****

48,00€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. При замене или вывозе контейнера добавляется плата за опустошение и 100% платы за мытьё контейнера в соответствии с действующими ценами. Первичная установка контейнера производится бесплатно.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu. Содержит плату за вывоз контейнера.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. Переполненным считается контейнер, в котором такое количество отходов, что крышку невозможно закрыть. Отходы, мешающие закрытию крышки, считаются отходами, превышающими объём контейнера. При сборе отходов, превышающих объём контейнера, учитывается объём отходов (м3) в ковше мусорной машины.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed, va biokonteineriise kogutud jms) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (36,00 EUR/m3). В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, за исключением собранных в предназначенный для них биоконтейнер, и тп) у OÜ EKOVIR есть право не опустошать контейнер или взимать плату за несоответствующие отходы (36,00 EUR/м3).
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%). Цены содержат НСО 20%.