Austatud Alutaguse valla elanik ja jäätmevaldaja!

Austatud Alutaguse valla elanik ja jäätmevaldaja!

Austatud Alutaguse valla elanik ja jäätmevaldaja!

Alutaguse vallavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Alutaguse vallas 2024-2028“ (viitenumber 273873) tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR-ga (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks madalaima hinna tõttu. 

Sellest tulenevalt omab OÜ EKOVIR alates 01.04.2024 kuni hankeperioodi lõpuni ainuõigust vedada kogu Alutaguse valla territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes (firmades, kauplustes, tootmisüksustes jne) ja asutustes (lasteaiad, koolid jne) tekkinud jäätmeid. Vastavalt korraldatud hankele on Alutaguse vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

  1. segaolmejäätmed (20 03 01); 
  2. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
  3. paberi- ja kartongijäätmed (20 01 01);
  4. segapakendijäätmed (15 01 06) – vabatahtlik teenus;
  5. tekstiilijäätmed (20 01 10, 20 01 11) – vabatahtlik teenus;
  6. suurjäätmed (20 03 07) – vabatahtlik teenus.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.“ Vastavalt sellele viiakse kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud segaolmejäätmete veo lepingud automaatselt üle uuele hankejärgsele hinnakirjale; ülejäänud lepingutingimused, sh segaolmejäätmete veograafik jääb samaks. Kõik jäätmevaldajad, kes ei ole esitanud Alutaguse vallavalitsusele taotlust biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete tekkekohal kompostimiseks, liidetakse automaatselt korraldatud jäätmeveoga. Jäätmevaldajatel, kes soovivad liituda uute korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide veoteenusega, palume pöörduda otse OÜ Ekovir-i poole ning sõlmida vastavasisuline leping. 

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir